«Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την επιβολή τέλους χρήσης υπονόμων για το έτος 2021»