Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα του Νάτσιουλα Λεωνίδα του Αθανασίου