Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα της Δασκάλου Μαρίας του Κων/νου