Έγκριση υλοποίησης της πράξης « ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ » με MIS 483537, αποδοχή επιδότησης ποσού 61.500,00 € από το Ε.Π. « ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ « ΤΠΕ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» και τροποποίηση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2014