Λήψη απόφασης για την έγκριση παραχώρησης δημοτικού κτηρίου ως προς τη χρήση, στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ( Ν.Π.Δ.Δ. ) με την επωνυμία « ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ» για την στέγαση της μουσικής σχολής.