Ύδρευση Καρπερού (Κατασκευή αγωγού ύδρευσης)-2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ -ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2254/2019 με ΑΔΑΜ 19SYMV004736468 σύμβασης