Έξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου 2021-Βάσει της 37/2021 απόφασης της Ο.Ε. κατακύρωσης του διαγωνισμού με ΑΔΑ ΩΙΡ5Ω9Υ-ΜΘΥ