Έξοδα κίνησης προέδρων Τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)