Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Ασφαλτόστρωση και κατασκευή τοιχίου σε τμήμα δρόμου προς οικισμό Γηλόφου » με αριθμό μελέτης 29/2019 αναδόχου ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ