Έγκριση Υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Α’ ΦΑΣΗ» (ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ) – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ, προτεινόμενου προϋπολογισμού 202.500,00 Ευρώ, στην ΣΑΕΠ 041 του Εθνικού ΠΔΕ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.