ΧΕΠ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ