Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και Ασφ. Ταμείων μηνός Δεκεμβρίου παρελθούσης χρήσης