ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΑΑΔΗΣΥ ΧΕΠ: Β/38,Β/39,Β/40,Β/43,Β/42,Β/35,Α/171,Β/54,Α/182,Α/184,Α/188