ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΠΑΓΓ. ΔΑΠΑΝΗ ΧΕΠ: Α/426