Αποδοχή των όρων των τροποποιημένων Αποφάσεων Ένταξης 2022 για τα έργα με τίτλους «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» και «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» ενταγμένων στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».