Αποδοχή ποσού από ΣΑΕ 055 Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών από Θεομηνίες – Μίσθωση μηχανημάτων αντιμετώπισης ζημιών και Καταστροφών από Θεομηνίες ποσό 18.776,08 € ( Αποχιονισμός )