Αποδοχή ποσού 169.100,27 € για την εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου όπως απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 Ν. 1828/89 και αποδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 27 Ν.3756/09 ( Β΄ Δόση )