Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών για τον τεχνικό έλεγχο του σαρώθρου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 115175 και σύνταξη της ανάλογης έκθεσης ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 558,00€ συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.