Αμοιβές και έξοδα προσωπικού-ΠΟΕ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ