Τροποποίηση για τις Λαϊκές Αγορές
Τροποποίηση για τις Λαϊκές Αγορές

 

    Ψηφίστηκε η τροποποίηση που αφορά το θέμα με τις Λαϊκές Αγορές, μετά από συντονισμένες ενέργειες του Βουλευτή Ν.Γρεβενών κ.Ανδρέα Πάτση σε συνεργασία το Δήμαρχο Δεσκάτης κ.Κορδίλα Δημήτριο και τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ.Χατζηζήση Λάμπρο.

                                                                       Άρθρο 15

                               Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν. 4497/2017 (Α’ 171)

    Αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 59 του ν. 4497/2017 ως εξής: «3. Οι Περιφέρειες υποχρεούνται να προκηρύσσουν θέσεις λαϊκών αγορών για επαγγελματίες πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους και για λιγότερες από πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως. Στην περίπτωση που η ανωτέρω διαδικασία διεξήχθη δύο φορές και οι θέσεις λαϊκών αγορών παραμένουν αδιάθετες, δύναται οι ίδιες θέσεις να επαναπροκηρυχθούν από τις Περιφέρειες. Στην προκήρυξη συμμετέχουν επαγγελματίες πωλητές που δραστηριοποιούνται σε λαϊκές αγορές κάθε Περιφέρειας για λιγότερες από πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, μοναδικό κριτήριο για τη μοριοδότηση είναι οι ημέρες που δεν δραστηριοποιείται ο υποψήφιος και αυτός λαμβάνει ένα (1) μόριο για κάθε ημέρα μη δραστηριοποίησής του. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι υποψήφιοι κατατάσσονται ανάλογα με το οικογενειακό τους εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει με βάση το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος. Σε περιπτώσεις εκ νέου ισοβαθμίας, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.».