ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης
Σας καλούμε στην δέκατη Έκτη (16) τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΝΙΚΟΣ Ι. ΜΙΓΚΟΣ» η οποία θα πραγματοποιηθεί την 20 ην
Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ , για λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση Κανονισμού Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.
2. Σύσταση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Δεσκάτης.
3. Γνωμοδότηση για το Πρόγραμμα Δασικών Έργων και Εργασιών Δημόσιας
Δασοπονίας Οικονομικού Έτους 2023.
4. Συζήτηση εκ νέου – Τροποποίηση – Υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ του
Δήμου Δεσκάτης και του σωματείου με την επωνυμία “ΖΩΟΦΙΛΙΚΟΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΣΗ”, που εδρεύει στη Δεσκάτη και
εκπροσωπείται νόμιμα
5. Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΚΑ
Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος
Μυλωνάς
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Κόγιος Ν. Ζήσης