ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Με την υπ.αριθμ. 11/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης ,που λήφθηκε κατά πλειοψηφία ,αποφασίστηκε η απαλλαγή των επαγγελματιών σε ποσοστό 100% από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού για το χρονικό διάστημα από α) 20 Μαρτίου έως 31 Δεκεμβρίου του 2020 και β)από 01/01/2021 και για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα μέτρα αναστολής των επιχειρήσεων.
 
Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι στο Δήμο Δεσκάτης είναι τα εξής:
 
• Αίτηση του εκπροσώπου της Επιχείρησης
• Απογραφικό της ΑΑΔΕ (για τον ΚΑΔ)
• Αντίγραφο Λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος (ΔΕΗ ή άλλος πάροχος)
• Εκτύπωση ΕΡΓΑΝΗ
• Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δήμο από οποιοδήποτε τέλος ή δικαίωμα
• Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986
• Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού για τυχόν επιστροφή χρημάτων
• Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στo email του Δήμου Δεσκάτης το οποίο είναι το εξής:
 
dimosdes@otenet.gr 
 
καθώς και στο Δήμο Δεσκάτης στην αρμόδια υπάλληλο κ. Τσιακάλου Γεωργία ενώ για περαιτέρω διευκρινήσεις μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 24623-51101/24623-51171.
 
Τέλος, η Κανονιστική Απόφαση της υπ’ αριθμ. 11/18-2-2021 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Δεσκάτης .
 
Παρακάτω παρατίθεται η Αίτηση απαλλαγής των Δημοτικών Τελών λόγω COVID-19 καθώς και  η Υπεύθυνη Δήλωση για να μπορείτε να τα εκτυπώσετε. 
 
 
 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ