Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

 

      Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 25ην Μαϊου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 μ  λαμβάνοντας  υπόψη  και την από 11 Μαρτίου 2020  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ )  « Κατεπείγοντα  μέτρα αντιμετώπισης  των αρνητικών  συνεπειών  της εμφάνισης  του κορωνοϊου  Covid-19 » κσι της  ανάγκης περιορισμού  της διάδοσης  τους » και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ  όπου ρυθμίζονται  θέματα σύγκλησης  και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως  συλλογικών οργάνων των δήμων,  των περιφερειών και των εποπτευόμενων  νομικών τους προσώπων  κατά το διάστημα  λήψης των μέτρων  αποφυγής της   διάδοσης του  κορωνοϊου  Covid-19, προς συμμόρφωση  των  γενικών  οδηγιών  υγιεινής, , για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουθσα  του Δημοτικού Συμβουλίου κεκλεισμένων των θυρών  

 

1. Τροποποίηση προ/σμου οικον. Έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ έργων (σχετικό συν. Τροπ/ση 61 )

 

2. Τροποποίηση προ/σμου οικον. Έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ έργων (σχετικό συν.  Σχέδιο Τροπ/σης -2 )

 

3. Τροποποίηση προ/σμου οικον. Έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ (σχετικό συν. Τροπ/ση 60 )

 

4. Τροποποίηση προ/σμου οικον. Έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ (σχετικό συν. Τροπ/ση 62 )

 

5. Τροποποίηση προ/σμου οικον. Έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ (σχετικό συν. Τροπ/ση 63 )

 

6. Αποδοχή ποσού 3.000,00προϊόν δωρεάς από LITTLEACRE MILK FARM   Ανώνυμη Εταιρεία

 

7. Αποδοχή ποσού 140.393,26 €  από τη ΔΕΗ  ΑΕ για τα έργα: α] χαλικοστρώσεις  αγροτικών δρόμων από οικισμό Δήμητρας προς Ιλαρίωνα  ποσό 20.041,91 € , β] Ασφαλτόστρωση  δρόμων  από ξηραντήριο προς ΔΙΑΔΥΜΑ ποσό 106.028,30 € και  γ] Χαλικόστρωση αγροτικών δρόμων  προς ταμιευτήρα  Ιλαρίωνα  ποσό 14.323,05 €

 

8. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου « Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων 6 km » με αριθμό μελέτης 15/2017  αναδόχου Σιαμίδης Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε.

 

9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « Κατασκευή αγωγού υπονόμου στη θέση  ρέματος Σακαβάρα – στενό Τσιάμη  και στην Τ.Κ. Παρασκευής  » με αριθμό μελέτης 101/2020  αναδόχου  Σιαμίδης Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε.

 

10. Ανάκληση  άδειας  περιπτέρου
 
11. Καθορισμός  θέσης περιπτέρου

 

                                           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ    

                                               Κόγιος Ν. Ζήσης