Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης
 
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 29η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. λαμβάνοντας υπόψη και την από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ ) « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου Covid-19 » και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης τους » και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ όπου ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου Covid-19, προς συμμόρφωση των γενικών οδηγιών υγιεινής, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου κεκλεισμένων των θυρών
 
1. Τροποποίηση της υπ αριθμ αριθµ 306/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Δεσκάτης
2. Εκμίσθωση μέσω δημοπρασίας δημοτικής έκτασης 4.562,42 τ.μ. από το υπ΄αριθμ. 207 τεμάχιο της Κοινότητας Κατάκαλης στη θέση «Καψάλες » για δημιουργία σταυλικών εγκαταστάσεων.
3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής τραπεζοκαθισμάτων
4. Έγκριση Υποβολής προτάσεων για την ένταξη τους στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Επιχορήγηση Μελετών Έργων των ΟΤΑ» του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) για την ωρίμανση έργων γενικού ενδιαφέροντος του Δήμου Δεσκάτης.
5. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ
 
Με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48002/2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εσωτερικών “Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3131/Β΄/28-7-2020, αποφασίστηκε η υποχρέωση χρήσης μάσκας. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις παρακαλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση με την ατομική σας μάσκα προστασίας στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Κόγιος Ν. Ζήσης