Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση ( 27η )
Πρόσκληση σε Τακτική   συνεδρίαση ( 27η )
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση ( 27η )
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης
Σας καλούμε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Δεσκάτης «ΝΙΚΟΣ Ι. ΜΙΓΚΟΣ» η οποία θα πραγματοποιηθεί την 28ην Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ , για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Τροποποίηση πρ/σμού οικον. Έτους 2023 για ενίσχυση ΚΑ
2. Τροποποίηση πρ/σμού οικον έτους 2023 για ενίσχυση ΚΑ έργων
3. Απόφαση δημοτικού συμβουλίου για την επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων ή για την αναπροσαρμογή του συντελεστή του φόρου
4. Επιβολή Τέλους Άρδευσης και πάγιου άρδευσης, για το αρδευτικό Τ.Κ. Τρικοκκιάς».
5. Καθορισμός του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας για το έτος 2024.
6. Καθορισμός χώρων και επιβολή τελών διαφήμισης για το έτος 2024.
7. Επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των Κέντρων Διασκέδασης , Εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.
8. Επιβολή ημερησίου δικαιώματος προσέλευσης στη λαϊκή αγορά για το έτος 2024
9. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 για το έτος 2024
10. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 για το έτος 2024
11. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ Β΄ και Γ’ τριμήνου 2023
12. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 33/2023 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Ανδρομάνα με θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. « ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ».
13. Έγκριση της υπ αριθμ. 21 /2023 απόφασης της ΔΕΠΑΠ με θέμα « 2ηΤροποποίηση και έγκριση του προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δ.Ε.Π.Α.Π. Οικονομικού έτους 2023>> .
14. Ορισμός ορκωτών λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης για το 2022
15. Γνωμοδότηση για το Πρόγραμμα Δασικών Έργων και Εργασιών Δημόσιας Δασοπονίας οικονομικού έτους 2024
16. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου « Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης στην ΤΚ Καρπερού και ΤΚ Παρασκευής »
.
Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Κόγιος Ν. Ζήσης