Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

   Σας προσκαλούμε στην  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την  15ην  Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 19:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής Λαζαριώτης Χρήστος του Δημητρίου
 2.  Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής Μυρτσιώτης Ιωάννης  του Δημητρίου
 3. Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής Ιωσηφίδου Ελένη  του Γεωργίου
 4. Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής Παπάρα Άννα  του Λάμπρου
 5. Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής  Ζιανού Ευαγγελία του Αχιλλέα
 6. Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής Μαλακατά Γεωργία του Ιωάννη
 7. Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής Παπατσάνη Ελένη του Νικολάου
 8. Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής Ντίνα  Ευαγγελία  του Αργύρη
 9. Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής Πανιώρα Ιωάννα του Ευάγγελου
 10. Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής Κόντου Νίκη  του Χρήστου
 11. Άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα  εντός Κ.Υ.Ε.  – Παλπάνης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου
 12. Άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα  εντός Κ.Υ.Ε. – Ιωσηφίδου Ελένη
 13. Άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα  εντός Κ.Υ.Ε. – Κόντου Νίκη
 14. Ανάκληση άδειας παράτασης χρήσης μουσικής Μαλακατά Βασιλείου
 15. Επιβολή διοικητικής κύρωσης  οριστικής ή μη αφαίρεσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καφετέριας ιδιοκτησίας Κρέτσαβου Κων/νου του Βασιλείου με την επωνυμία « CALZO 2 » στη Δεσκάτη
 16. Τροποποίηση των υπ΄αριθμ. 33/2011( ΦΕΚ Β΄ 767/06-05-2011 ) και 224/2014 ΦΕΚ Β΄ 3100/18-11-2014 ) αποφάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου  σχετικές με : Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης (άρθρο 103 Ν.3852/2010), ως προς τη Διοίκηση των Νομικών Προσώπων, σύμφωνα  με την  Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 1940/19-01-2018 ( ΦΕΚ 310/02-02-2018 τεύχος Β΄)
 17. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου  ΝΠΔΔ Σχολικών  Επιτροπών  Δήμου  Δεσκάτης   (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010)
 18. Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης 23.590,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2019 του Δήμου Δεσκάτης
 19. Αποδοχή ποσού 147.978,62 € δάνειο για την ισοσκέλιση  του προϋπολογισμού από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
 20. Αποδοχή ποσού 43.835,35 € για το έργο « Ασφαλτόστρωση δρόμου από Διασταύρωση Καρπερού – Κατάκαλη προς Γέφυρα Αγίου Αθανασίου» από τη ΔΕΗ Α.Ε.
 21. Αποδοχή ποσού 24.787,60 € για το έργο « Εγκατάσταση αγρομετεωρολογικών σταθμών  και  web  καμερών  για την ανάπτυξη  του αγροτικού  και τουριστικού τομέα  του Δήμου Δεσκάτης» από τη ΔΕΗ Α.Ε.
 22. Τροποποίηση προ/σού οικον. Έτους 2019 για ενίσχυση ΚΑ
 23.  Τροποποίηση προ/σμού οικον. Έτους 2019 – Αποδοχή ποσού 4.550,00 € για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης
 24. Έγκριση Πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών  του Δήμου  Δεσκάτης
 25. Παράταση προθεσμίας του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου από ξηραντήριο προς ΔΙΑΔΥΜΑ  » με αριθμό μελέτης 23/2017 αναδόχου Σιαμίδη Ιωάννη 
 26. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής  του έργου « Ανάπλαση κοινόχρηστων  χώρων οικισμού Καρπερού » αναδόχου Γάκης  Κατασκευαστική Ο.Ε.
 27. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής  του έργου « Καθοδηγητικό τοιχίο στο ρέμα Καραβίδας και συμπληρωματικά έργα αντιπλημμυρικής  προστασίας δρόμου προς Κατάκαλη»
 28.  
 29. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου « Συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Δεσκάτης »
 30. Ορισμός εκπροσώπων  του Δήμου Δεσκάτης ( τακτικό και αναπληρωματικό μέλος )  για το Κέντρο Πρόληψης « ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ »
 31. Έκφραση απόψεων  του δημοτικού συμβουλίου  επί των απαγορεύσεων  βοσκής  που προκύπτουν  στα πλαίσια  διαχείρισης  του συνιδιόκτητου δάσους « Βαλάνι » Δήμου Δεσκάτης , για την περίοδο 2020-2024
 32. Διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 2019

                                                           

                                                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ  

                                                                                                                               Κόγιος Ν. Ζήσης                                                                                                                                         

    ( Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι του Δήμου Δεσκάτης  στο Youtube)