Πρόσκληση σε συνεδρίαση
Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

 

      Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 25ην Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ.

 

λαμβάνοντας  υπόψη  και την από 11 Μαρτίου 2020  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ )  « Κατεπείγοντα  μέτρα αντιμετώπισης  των αρνητικών  συνεπειών  της εμφάνισης  του κορωνοϊου  Covid-19 » κσι της  ανάγκης περιορισμού  της διάδοσης  τους » και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ  όπου ρυθμίζονται  θέματα σύγκλησης  και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως  συλλογικών οργάνων των δήμων,  των περιφερειών και των εποπτευόμενων  νομικών τους προσώπων  κατά το διάστημα  λήψης των μέτρων  αποφυγής της   διάδοσης του  κορωνοϊου  Covid-19, προς συμμόρφωση  των  γενικών  οδηγιών  υγιεινής, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί  στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου κεκλεισμένων των θυρών  

1. Ορισμός εκπροσώπων  του Δήμου Δεσκάτης  για την  Τακτική Γενική  Συνέλευση  της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.

2. Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής   Αργυροπούλου Πασχαλίνα Άνοιξης ( Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής  Οικον. Οργάνωσης  )

3. Αποδοχή χρηματοδότησης συνολικού ποσού 89.100,94από τη ΔΕΗ για τα έργα: α]  ποσό  16.494,78 € «Ασφαλτόστρωση παράπλευρων αγροτικών δρόμων στον οδικό άξονα  Δήμητρας – Παλιουριάς  », β] ποσό 35.509,98 €  « Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων 6,00 km », γ]  ποσό 21.652,92 €  « Ασφαλτόστρωση  δρόμου από ξηραντήριο προς ΔΙΑΔΥΜΑ » και δ] ποσό 15.443,26 €  « Ασφαλτόστρωση δρόμου από Διασταύρωση Καρπερού – Κατάκαλη  προς  Γέφυρα Αγίου Αθανασίου » ( Οικονομική Υπηρεσία )

4. Τροποποίηση  προϋπολογισμού οικον. Έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ ( Οικονομική Υπηρεσία )

5. Ορισμός χώρου απόθεσης προϊόντων εκσκαφών  του  έργου « Κατασκευή ενός συγκοινωνιακού κόμβου εισόδου Δεσκάτης » ( Νικ. Σίμηνας )

6. Έγκριση σχεδίου καταστατικού της υπό  ίδρυσης Ενεργειακής   Κοινότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ( Νικ. Σίμηνας )

  Με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48002/2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εσωτερικών “Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3131/Β΄/28-7-2020, αποφασίστηκε η υποχρέωση χρήσης μάσκας.  Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις παρακαλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση με την ατομική σας μάσκα προστασίας στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς

 

 

                                           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ    

 

                                                Κόγιος Ν. Ζήσης