Πρόσκληση σε συνεδρίαση
Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

 

      Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 23αν Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ.

 

λαμβάνοντας  υπόψη  και την από 11 Μαρτίου 2020  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ )  « Κατεπείγοντα  μέτρα αντιμετώπισης  των αρνητικών  συνεπειών  της εμφάνισης  του κορωνοϊου  Covid-19 » κσι της  ανάγκης περιορισμού  της διάδοσης  τους » και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ  όπου ρυθμίζονται  θέματα σύγκλησης  και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως  συλλογικών οργάνων των δήμων,  των περιφερειών και των εποπτευόμενων  νομικών τους προσώπων  κατά το διάστημα  λήψης των μέτρων  αποφυγής της   διάδοσης του  κορωνοϊου  Covid-19, προς συμμόρφωση  των  γενικών  οδηγιών  υγιεινής, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί  στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου κεκλεισμένων των θυρών  

 

1. Συζήτηση Δημοτικού Συμβουλίου για το Προσφυγικό – Μεταναστευτικό

 

2. Απόφαση για βράβευση μαθητών Γ΄ Λυκείου, επιτυχόντων στις εισαγωγικές εξετάσεις έτους 2019. _ (( Ν.Π.Δ.Δ. )  « ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ »  )

 

3. Επί αιτήματος  κ. Νέστωρ Θεωδωρίδη και λοιπών σχετικά με κατασκευή  δρόμου  από Καρπερό προς τα χωριά Νησί- Κέντρο – Αγαλαίοι του Δήμου Βεντζίων.

 

4. Επί καταγγελίας του κ. Χατζηζήση Νικολάου και λοιπών για κατάληψη δρόμου (Τεχνική  Υπηρεσία )

 

5. Αποδοχή  ποσού 3.782,00 €  της ΣΑΕ 055  από το Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης  ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται  από θεομηνίες  στους ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού της Χώρας  ( Οικονομική Υπηρεσία )

 

6. Αποδοχή 20.000,00 €  για το έργο Αγροτική οδοποιία προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ( Οικονομική Υπηρεσία )

 

7. Τροποποίηση πρ/σμού οικον, έους 2020  για ενίσχυση ΚΑ( Οικονομική Υπηρεσία )

 

8. Τροποποίηση πρ/σμού οικον, έους 2020  για ενίσχυση ΚΑ έργου ( Οικονομική Υπηρεσία – Τεχνική   Υπηρεσία )

 

9. Τρόπος υλοτόμησης  στις Κοινότηες  Δασοχωρίου και Άνοιξης ( Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής  Οικον. Οργάνωσης  )

 

10. Τοποθέτηση πωλητών στη Λαϊκή Αγορά Δεσκάτης ( Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής  Οικονομικής Ανάπτυξης  )

 

11. Παραχώρηση χρήσης κτιρίων  του  Δήμου  για τη λειτουργία των αγροτικών ιατρίων » ( Τμήμα Περιουσίας )  

 

12. Κήρυξη του Δήμου Δεσκάτης σε κατάσταση έκτακτης Κλιματικής και Περιβαλλοντικής ανάγκης ( Νικ. Σίμηνας )

 

 

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματές του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς

 

 

                                             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ    

 

                                                         Κόγιος Ν. Ζήσης