Πρόσκληση σε συνεδρίαση
Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

 

      Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 9αν Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ  λαμβάνοντας  υπόψη  και την από 11 Μαρτίου 2020  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ )  « Κατεπείγοντα  μέτρα αντιμετώπισης  των αρνητικών  συνεπειών  της εμφάνισης  του κορωνοϊου  Covid-19 » κσι της  ανάγκης περιορισμού  της διάδοσης  τους » και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ  όπου ρυθμίζονται  θέματα σύγκλησης  και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως  συλλογικών οργάνων των δήμων,  των περιφερειών και των εποπτευόμενων  νομικών τους προσώπων  κατά το διάστημα  λήψης των μέτρων  αποφυγής της   διάδοσης του  κορωνοϊου  Covid-19, προς συμμόρφωση  των  γενικών  οδηγιών  υγιεινής, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί  στην αίθουθσα  του Δημοτικού Συμβουλίου κεκλεισμένων των θυρών  

 

1. Συμμετοχή  στο Πρόγραμμα  Μαθητείας  για τους μαθητές των ΕΠΑΛ

 

2. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού.  

 

3. Καταβολή  χρηματικού βοηθήματος  Δημότη για την κάλυψη δαπανών εξόδων νοσηλείας

 

4. Καταβολή  χρηματικού βοηθήματος  σε οικονομικά αδύνατη  οικογένεια του Δήμου μας

 

5. Επί αιτήματος δημοτών ( Πουλαράκης  Δ. και Καψάλης Μ. )  για διατήρηση σκαλοπατιών

 

6. Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού της πόλης της Δεσκάτης», π/υ 1.325.000,00 Ευρώ, στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 1372/28-04-2020 Πρόσκλησης με κωδικό 113 με τίτλο «Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού».

 

7. Αποδοχή ποσού 150.000,00 €  για το έργο  « ΥΔΡΕΥΣΗ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ (αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού ) »

 

8. Μεταφορά έργων  από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στο Πόγραμμα  « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ »

 

9. Τροποποίηση  προϋπολογισμού  οικον. Έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ

 

10. Διοργάνωση εκδήλωσης  προς τιμή των πεσόντων ΕΛΔΥΚ 1974 .

 

11. Εφαρμογή  του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών Εξαιτίας  Δασικών Πυρκαγιών  με την Κωδική Ονομασία « ΙΟΛΑΟΣ »

 

12. Τροποποίηση του άρθρου 4 της υπ΄αριθμ. 30/2019  με θέμα « Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού Λαϊκής Αγοράς  Δεσκάτης  »

 

 

                                           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ    

 

                                               Κόγιος Ν. Ζήσης                

Eudoxia Bakavou

Σχετικά Άρθρα