Πρόσκληση σε συνεδρίαση
Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

 

      Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 23αν Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 μ  λαμβάνοντας  υπόψη  και την από 11 Μαρτίου 2020  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ )  « Κατεπείγοντα  μέτρα αντιμετώπισης  των αρνητικών  συνεπειών  της εμφάνισης  του κορωνοϊου  Covid-19 » κσι της  ανάγκης περιορισμού  της διάδοσης  τους » και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ  όπου ρυθμίζονται  θέματα σύγκλησης  και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως  συλλογικών οργάνων των δήμων,  των περιφερειών και των εποπτευόμενων  νομικών τους προσώπων  κατά το διάστημα  λήψης των μέτρων  αποφυγής της   διάδοσης του  κορωνοϊου  Covid-19, προς συμμόρφωση  των  γενικών  οδηγιών  υγιεινής, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί  στην αίθουθσα  του Δημοτικού Συμβουλίου κεκλεισμένων των θυρών  

 

1. Έγκριση Απολογισμού  Οικον. Έτους 2013 της Α/θμιας  Σχολικής Επιτροπής  Δήμου Δεσκάτης.

 

2. Έγκριση Απολογισμού  Οικον. Έτους 2014 της Α/θμιας  Σχολικής Επιτροπής  Δήμου Δεσκάτης.

 

3. Έγκριση Απολογισμού  Οικον. Έτους 2015 της Α/θμιας  Σχολικής Επιτροπής  Δήμου Δεσκάτης.

 

4. Έγκριση Απολογισμού  Οικον. Έτους 2016 της Α/θμιας  Σχολικής Επιτροπής  Δήμου Δεσκάτης.

 

5. Έγκριση Απολογισμού  Οικον. Έτους 2017 της Α/θμιας  Σχολικής Επιτροπής  Δήμου Δεσκάτης.

 

6. Έγκριση Απολογισμού  Οικον. Έτους 2018 της Α/θμιας  Σχολικής Επιτροπής  Δήμου Δεσκάτης.

 

7. Έγκριση Απολογισμού  Οικον. Έτους 2019 της Α/θμιας  Σχολικής Επιτροπής  Δήμου Δεσκάτης.

 

8. Επιβολή διοικητικής  κύρωσης οριστικής ή μη διακοπή λειτουργίας καφετέριας ιδιοκτησίας Πρέτσι Φραντέσκ του Μαρίν  στη Δεσκάτη

 

9. Εκμίσθωση μέσω δημοπρασίας  δημοτικής έκτασης 5.000,00 τ.μ. από το υπ΄αριθμ. 207 τεμάχιο της  Κοινότητας Κατάκαλης  στη θέση « Γκέτσιος »  για δημιουργία   σταυλικών εγκαταστάσεων.

 

10. Τροποποίηση  πρ/σμού για  ενίσχυση ΚΑ

 

11. Αποδοχή ποσού 59.077,38  €   για  την κάλουψη  έκτακτων και επιτακτικών  αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του  κορονοϊου COVID-19.Τροποποίηση  πρ/σμού 2020

 

12. Αποδοχή ποσού 1.636,02 από καταπτώσεις εγγυήσεων

 

13. Αποδοχή ποσού 243.155,57 €  από τη ΔΕΗ Α.Ε. για το έργο « Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων  6,00km »

 

14. Έγκριση παράτασης  εκτέλεσης εργασιών του έργου « Χαλικοστρώσεις  και τεχνικά  έργα προς κτηνοτροφικέςς εγκαταστάσεις »  αριθμ. μελέτης 41/2017 αναδόχου Σιαμίδης Ιωάννης  & ΣΙΑ Ε.Ε.  ( Τεχνική  εταιρία ) .

 

15. Σύσταση τριμελούς  επιτροπής  για  την σύνταξη  πρακτικού ακαταλληλότητας ή ασύμφορου  κυκλοφορίας  οχημάτων  του Δήμου  Δεσκάτης.

 

16. Χρηματοδότηση Νομικού Προσώπου « Ανδρομανα »

 

17. ΄Εγκριση Πρακτικού Επιτροπής Τραπεζοκαθισμάτων

 

18. Καθορισμός ειδικότητας στελέχωσης του Κέντρου Κοινότητας  Δήμου Δεσκάτης , λόγω παραίτησης υπαλλήλου

 

19. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των φύλων

 

20. Σύμβαση συνεργασίας  το Δήμου με το εγκεκριμένο εθνικής εμβέλειας Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης  Συσκευών και Αποβλήτων « ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ » για την Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευών στο Δήμο  άνευ ανταλλάγματος για το Δήμο.

 

 

                                          Ο Πρόεδρος του Δ.Σ    

 

                                             Κόγιος Ν. Ζήσης