Πρόσκληση σε συνεδρίαση
Πρόσκληση σε συνεδρίαση

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

 

      Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 12ην Μαϊου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π  λαμβάνοντας  υπόψη  και την από 11 Μαρτίου 2020  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ )  « Κατεπείγοντα  μέτρα αντιμετώπισης  των αρνητικών  συνεπειών  της εμφάνισης  του κορωνοϊου  Covid-19 » κσι της  ανάγκης περιορισμού  της διάδοσης  τους » και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ  όπου ρυθμίζονται  θέματα σύγκλησης  και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως  συλλογικών οργάνων των δήμων,  των περιφερειών και των εποπτευόμενων  νομικών τους προσώπων  κατά το διάστημα  λήψης των μέτρων  αποφυγής της   διάδοσης του  κορωνοϊου  Covid-19, προς συμμόρφωση  των  γενικών  οδηγιών  υγιεινής, , για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς  

 

1. Κατάθεση  πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων  σε λογαριασμό  του Δήμου  και ορισμός υπευθύνου  κίνησης λογαριασμού

 

2. Τροποποίηση προ/σμου οικον. Έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ έργων

 

3. Τροποποίηση προ/σμου οικον. Έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ

 

4. Αποδοχή ποσού 26.600,00 € Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας  έτους 2020

 

5. Πρόσληψη προσωπικού  για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων  αναγκών

 

6. Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης 23.590,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2020 του Δήμου Δεσκάτης

 

7. Αποδοχή ποσού 4.527,68 € από τέλη καθαριότητας  και ηλεκτροφωτισμού

 

8. Αποδοχή  ποσού 46.519,84 €  της ΣΑΕ 055 του Προγράμματος πρόληψης  και αντιμετώπισης  ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στος ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού.

 

9. Αποδοχή ποσών:  α] 38.766,08 € και β ] 116.298,27 €  του ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι  για το έργο «Ύδρευση  Καρπερού ( Κατασκευή αγωγού  ύδρευσης ) »

 

10. Χρηματοδότηση του Νομικού Προσώπου  Δημοσίου Δικαίου ( Ν.Π.Δ.Δ. )  « ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ »

 

11. Επικύρωση των  υπ΄αριθμ. 125/2019, 148/2019 και 175/2019 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής  σχετικά με χρηματοδότηση του Νομικού Προσώπου  Δημοσίου Δικαίου ( Ν.Π.Δ.Δ. )  « ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ »

 

12. Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου για την εκλογή του υδρονομέα.
 
13.  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για αποδοχή χρηματοδότησης, ένταξη της πράξης / έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και εξουσιοδότηση για υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου του Δήμου Δεσκάτης με τίτλο : « Περίφραξη γύρω από το φράγμα ύδρευσης και δημιουργία χώρων αναψυχής στην ΔΚ Δεσκάτης  »

 

14. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αξιοποίηση γεώτρησης Τ.Κ. Δασοχωρίου » Αρ. Μελ. 37/2018 αναδόχου Μπέη Ιωάννη μέχρι 01/09/2020 με αναθεώρηση.

 

15. Συμπληρωματική της  υπ΄αριθμ. 7/2020 απόφαση του ΔΣ  σχετικά με: Επιβολή Τέλους  Άρδευσης  και πάγιου άρδευσης,  για το αρδευτικό Τ.Κ. Τρικοκκιάς».

 

 

                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ    

 

                                                     Κόγιος Ν. Ζήσης