Πρόσκληση σε συνεδρίαση
Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

 

      Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 16ην Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π  λαμβάνοντας  υπόψη  και την από 11 Μαρτίου 2020  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ )  « Κατεπείγοντα  μέτρα αντιμετώπισης  των αρνητικών  συνεπειών  της εμφάνισης  του κορωνοϊου  Covid-19 » κσι της  ανάγκης περιορισμού  της διάδοσης  τους » και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ  όπου ρυθμίζονται  θέματα σύγκλησης  και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως  συλλογικών οργάνων των δήμων,  των περιφερειών και των εποπτευόμενων  νομικών τους προσώπων  κατά το διάστημα  λήψης των μέτρων  αποφυγής της   διάδοσης του  κορωνοϊου  Covid-19, προς συμμόρφωση  των  γενικών  οδηγιών  υγιεινής, , για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς  

 

1. Τροποποίηση προ/σμού  οικον. Έτους  2020  για  αποδοχή ποσού   της ΣΑΕ 51036  για το Κέντρο  Κοινότητας

 

2. Τροποποίηση προ/σμού  οικον. Έτους  2020 για  αποδοχήποσού 10.000,00 € για κάλυψη αναγκών  για την αποφυγή  της διάδοσης  του Covid-19 ( που ανατέθηκαν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος )

 

3. Τροποποίηση προ/σμού  οικον. Έτους  2020  για την εγγραφή πιστώσεων ( που ανατέθηκαν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος { χλωριωτές  και Κατασκευή κιβωτωειδούς οχετού  ΔΕ Χασίων }   )

 

4. Τροποποίηση προ/σμου οικον. Έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ

 

5. Τροποποίηση προ/σμου οικον. Έτους 2020 για  αποδοχή ποσού από το Υπουργείο Εσωτερικών

 

6. Αποδοχές ποσών:  α] 127.000,00 € – Προκαταβολή έναντι των Εσόδων  από τους ΚΑΠ  για την αντιμετώπιση επιτακτικών αναγκών β] 128.033,66 €  από τη ΔΕΗ  για το  έργο « Ασφαλτόστρωση  παράπλευρων  αγροτικών  δρόμων  στον οδικό άξονα  Δήμητρας  – Παλιουριάς  απόστασης  2.00 km» και γ] 8.460,18 €  της ΣΑΕ 055 « Πρόγραμμα  πρόληψης  και αντιμετώπισης  ζημιών  και καταστροφών  που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ  Α΄και Β΄βαθμού της Χώρας »  

 

7. Λήψη απόφασης  για το όργανο διανομής και φύλαξης  των υδάτων  άρδευσης , το χρόνο  έναρξης και λήξης  της αρδευτικής περιόδου , τον  αριθμό  των θέσεων υδρονομέων  ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα  για τον οποίο προορίζεται  κάθε θέση  σύμφωνα  με το άρθρο  4 παρ. 1&2 του Β.Δ. 28.3/15-4-1957. ( Υδρονομέας  για το Αρδευτικό Τρικοκκιάς )

 

8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου « Συντήρηση  και επισκευή  δικτύου ύδρευσης ( Σπασίματα αγωγού  ύδρευσης  Δήμου Δεσκάτης » Αρ. Μελ. 32/2018 αναδόχου Σιαμίδης  Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε.