Πρόσκληση σε συνεδρίαση
Πρόσκληση σε συνεδρίαση

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (7)

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

 

      Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΝΙΚΟΣ Ι. ΜΙΓΚΟΣ»η οποία θα πραγματοποιηθεί την 14ην  Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ  λαμβάνοντας  υπόψη  και την από 11 Μαρτίου 2020  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ )  « Κατεπείγοντα  μέτρα αντιμετώπισης  των αρνητικών  συνεπειών  της εμφάνισης  του κορωνοϊου  Covid-19 » κσι της  ανάγκης περιορισμού  της διάδοσης  τους » και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ  όπου ρυθμίζονται  θέματα σύγκλησης  και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως  συλλογικών οργάνων των δήμων,  των περιφερειών και των εποπτευόμενων  νομικών τους προσώπων  κατά το διάστημα  λήψης των μέτρων  αποφυγής της   διάδοσης του  κορωνοϊου Covid-19, προς συμμόρφωση  των  γενικών  οδηγιών  υγιεινής, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί  δια  ζώσης.

 

1) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Έρευνα – Εκμετάλλευση και εμπλουτισμός κοιτασμάτων χρωμίτη στη θέση «Σκούμτσα» Βούρινου, Δήμου Γρεβενών και Δήμου Δεσκάτης στην Π.Ε. Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
2) Απόδοση τιμής από το Δημοτικό Συμβούλιο στον εκλιπόντα Δήμαρχο και Νομάρχη Αντώνη Πέτσα.
3) Εκμίσθωση, μέσω δημοπρασίας, δημοτικής έκτασης 5.500,00 τ.μ. από το αριθμ. τεμ. 207Α κοινόχρηστης έκτασης της Κοινότητας Κατάκαλης στη θέση «Καψάλες» για σταβλικές εγκαταστάσεις.
4) Λειτουργία εμποροπανήγυρης Δεσκάτης 2022
5) Συζήτηση για την Ενεργειακή κρίση.
6) Συζήτηση για την ξύλευση του Δημοσίου Δάσους του Δήμου Δεσκάτης.
7) Επί αιτήματος του κ. Κούτουλα Νικολάου  για απαλλαγή  από την καταβολή  τελών φωτισμού και καθαριότητας
8) Επί προτάσεως του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Δεσκάτης που αφορά τον Α.Σ. ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟ

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς

 

                                               Ο Πρόεδρος του Δ.Σ    

                                                      Κόγιος Ν. Ζήσης