Πρόσκληση σε συνεδρίαση
Πρόσκληση σε συνεδρίαση

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
 2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

 

Σας καλούμε σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την  23ην  Ιανουαρίου   2020, ημέρα Πέμπτη  , και ώρα 18 :00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση  του Τεχνικού Προγράμματος  του Δήμου για το έτος 2020 ( Τεχνική Υπηρεσία )
 2. Επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών για το έτος 2020 – Ορισμός Επιτροπής – Οριοθέτηση χώρων τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων( Οικονομική Υπηρεσία )
 3. Απόφαση δημοτικού συμβουλίου για την επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων ή για την αναπροσαρμογή του συντελεστή του φόρου. ( Οικονομική Υπηρεσία )
 4. Καθορισμός Συντελεστών για ΤΕΛΗ Καθαριότητας και Φωτισμού Δήμου Δεσκάτης έτους 2020( Οικονομική Υπηρεσία )
 5. Επιβολή  τελών  ύδρευσης   για το έτος  2020 ( Οικονομική Υπηρεσία )
 6. Επιβολή τέλους χρήσεως υπονόμων για το έτος 2020 ( Οικονομική Υπηρεσία )
 7. Επιβολή τελών άρδευσης για το έτος 2020 (Αρδευτικό Τρικοκκιάς ) ( Οικονομική Υπηρεσία )
 8. Καθορισμός του συντελεστή του τέ­λους ακίνητης περιουσίας για το έτος 2020. ( Οικονομική Υπηρεσία )
 9. Καθορισμός χώρων και επιβολή τελών διαφήμισης για το έτος 2020. ( Οικονομική Υπηρεσία )
 10. Επιβολή τέλους  επί των ακαθαρίστων εσόδων  των Κέντρων  Διασκέδασης , Εστιατορίων και συναφών καταστημάτων. ( Οικονομική Υπηρεσία )
 11. Επιβολή ημερησίου δικαιώματος  προσέλευσης  στη λαϊκή  αγορά  για το έτος 2020 ( Οικονομική Υπηρεσία )
 12. Έγκριση υποβολής αιτήματος για τροποποίηση απόφασης ένταξης του ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020” υποέργο 1 με τίτλο: “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δεσκάτης” της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δεσκάτης” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002375 και του σχεδίου τροποποίησης της σχετικής Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ). ( Μπαγκράτσα Χρυσούλα )
 13. Έγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου « Χαλικοστρώσεις  αγροτικών δρόμων  προς Ταμιευτήρα  Ιλαρίωνα » αρθμ. Μελ. 69/2018 αναδόχου Γάκης Κατασκευαστική Ο.Ε.  έως 30-03-2020 με αναθεώρηση. ( Τεχνική Υπηρεσία )
 14. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου « Χαλικοστρώσεις  αγροτικών δρόμων  προς Ταμιευτήρα  Ιλαρίωνα » αρθμ. Μελ. 69/2018 αναδόχου Γάκης Κατασκευαστική Ο.Ε. ( Τεχνική Υπηρεσία )
 15. Έγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου « ΥΔΡΕΥΣΗ  ΚΑΡΠΕΡΟΥ ( Κατασκευή αγωγού ύδρευσης )» αριθμ. Μελ.50/2017  αναδόχου  Σιαμίδης Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε. έως  31-08-2020 με αναθεώρηση( Τεχνική Υπηρεσία )
 16. Επί αιτήσεως  της EDIL Τεχνική Βιομηχανική ΑΤΕΒΕ  σχετική  με υδροδότηση  του σταθμού  αποσυμπίεσης φυσικού αερίου. ( Τεχνική Υπηρεσία )

 

                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ    

                                                          Κόγιος Ν. Ζήσης