Πρόσκληση σε Συνεδρίαση
Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

 

      Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 17ην Φεβρουαρίου 2022, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 18:00 μ λαμβάνοντας  υπόψη  και την από 11 Μαρτίου 2020  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ )  « Κατεπείγοντα  μέτρα αντιμετώπισης  των αρνητικών  συνεπειών  της εμφάνισης  του κορωνοϊου  Covid-19 » κσι της  ανάγκης περιορισμού  της διάδοσης  τους » και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ  όπου ρυθμίζονται  θέματα σύγκλησης  και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως  συλλογικών οργάνων των δήμων,  των περιφερειών και των εποπτευόμενων  νομικών τους προσώπων  κατά το διάστημα  λήψης των μέτρων  αποφυγής της   διάδοσης του  κορωνοϊου  Covid-19, προς συμμόρφωση  των  γενικών  οδηγιών  υγιεινής, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί  δια ζώσης

 

1. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου  Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου  Δήμου  Δεσκάτης ( ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ )

 

2. Συζήτηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε. )  του έργου « Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ( ΦΣΠΗΕ) ισχύος 100MWp στη θέση ‘’ Πέντε Αδέλφια’’ Τ.Κ. Τρικοκκιάς. ΔΕ Χασίων , Δήμου Δεσκάτης  της ΠΕ Γρεβενών , της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

3. Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης 23.180,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2022 του Δήμου Δεσκάτης
4. Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης  στις κινητοποιήσεις  των αγροτών

 

 

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς

 

                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ    

                                                   Κογιος Ν. Ζήσης