Πρόσκληση σε Συνεδρίαση
Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

ΘΕΜΑ :  Πρόσκληση  για την εκλογή των  μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών  της  οικονομικής επιτροπής

Παρακαλείσθε  όπως προσέλθετε  στο δημοτικό κατάστημα  του Δήμου Δεσκάτης την   9η του  μηνός Ιανουαρίου 2022  , ημέρα  της  εβδομάδας  Κυριακή  και ώρα  11:00 π.μ.   ώστε να διεξαχθεί   η εκλογή των  μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών  της  οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν.4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα.

 

 

               Ο προεδρεύων σύμβουλος

                                                                                            Τσιάκαλος Γεώργιος  του Κωνσταντίνου