Πρόσκληση σε Συνεδρίαση
Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

 

      Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 16ην  Δεκεμβρίου2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ  λαμβάνοντας  υπόψη  και την από 11 Μαρτίου 2020  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ )  « Κατεπείγοντα  μέτρα αντιμετώπισης  των αρνητικών  συνεπειών  της εμφάνισης  του κορωνοϊου  Covid-19 » κσι της  ανάγκης περιορισμού  της διάδοσης  τους » και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ  όπου ρυθμίζονται  θέματα σύγκλησης  και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως  συλλογικών οργάνων των δήμων,  των περιφερειών και των εποπτευόμενων  νομικών τους προσώπων  κατά το διάστημα  λήψης των μέτρων  αποφυγής της   διάδοσης του  κορωνοϊου  Covid-19, προς συμμόρφωση  των  γενικών  οδηγιών  υγιεινής, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης  και  δια τηλεδιάσκεψης  

 

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί  μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της WEBEX της CISCO

Θα σας αποσταλεί email με τον σύνδεσμο  της τηλεδιάσκεψης.

Παρακαλούνται  οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  να μεριμνήσουν για την εγκατάσταση  της πλατφόρμας . Επίσης  θα πρέπει  να διαθέτουν  το κατάλληλο υλικό  ( Κάμερα, μικρόφωνο , ηχεία )

 

 

1. Τροποποίηση προ/σμού οικον. Έτους 2021 για ενίσχυση ΚΑ( Οικονομική Υπηρεσία )
 
2. Τροποποίηση προ/σμού οικον. έτους  2021 για την αποδοχή ποσού 5.795,00 €  για κάλυψη δαπανών  θέρμανσης των  σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης

3. Τροποποίηση προ/σμού οικον. έτους  2021 για την αποδοχή ποσού 78.783,50 €  συμπληρωματική  κατανομή από τους ΚΑΠ  έτους 2021 για την εξόφληση  ληξιπρόθεσμων  ή εκκρεμών υποχρεώσεων  προς τρίτους

4. Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης 23.180,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2021 του Δήμου Δεσκάτης
 
5. Αποδοχή ποσού 16.380,99 € για την εκτέλεση του έργου  « Ύδρευση Παλιουριάς – Παναγιάς»   του Προγράμματος « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ »
 
6. Αποδοχή ποσού 541.805,60 € για την εκτέλεση του έργου   «Αναβάθμιση  των υποδομών  του δικτύου  ύδρευσης του Δήμου ΔΕσκάτης»  του Προγράμματος « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ »

 

7. Αποδοχή ποσού 20.612,94 €  για την εκτέλεση του έργου   «  Ύδρευση Καρπερού  ( Κατασκευή αγωγού  ύδρευσης ) »  του Προγράμματος « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ »

 

8. Επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών για το έτος 2022 – Ορισμός Επιτροπής – Οριοθέτηση χώρων τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων( Οικονομική Υπηρεσία )

 

9. Απόφαση δημοτικού συμβουλίου για την επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων ή για την αναπροσαρμογή του συντελεστή του φόρου. ( Οικονομική Υπηρεσία )

 

10. Καθορισμός Συντελεστών για ΤΕΛΗ Καθαριότητας και Φωτισμού Δήμου Δεσκάτης έτους 2022( Οικονομική Υπηρεσία )

 

11. Επιβολή  τελών  ύδρευσης   για το έτος  2022 ( Οικονομική Υπηρεσία )

 

12. Επιβολή τέλους χρήσεως υπονόμων για το έτος 2022 ( Οικονομική Υπηρεσία )

 

13. Επιβολή τελών άρδευσης για το έτος 2022 (Αρδευτικό Τρικοκκιάς ) ( Οικονομική Υπηρεσία )

 

14. Καθορισμός του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας για το έτος 2022 ( Οικονομική Υπηρεσία )

 

15. Καθορισμός χώρων και επιβολή τελών διαφήμισης για το έτος 2022. ( Οικονομική Υπηρεσία )

 

16. Επιβολή τέλους  επί των ακαθαρίστων εσόδων  των Κέντρων  Διασκέδασης , Εστιατορίων και συναφών καταστημάτων. ( Οικονομική Υπηρεσία )

 

17. Επιβολή ημερησίου  δικαιώματος  προσέλευσης  στη λαϊκή  αγορά  για το έτος 2022 ( Οικονομική Υπηρεσία )

 

18. Ορισμός (2) δύο δημοτικών συμβούλων και των αναπληρωματικών τους ως μέλη για τη συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης για εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση, και μίσθωση βάση του άρθρου 201 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ.270/81, για το έτος 2022

 

19. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη για την επιτροπή εκτίμησης ακινήτων για το έτος 2022

 

20. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2022

 

21. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,40 € χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2021

 

22. Ορισμός μέλους της επιτροπής παραλαβής έργων για το έτος 2022

 

23. Ορισμός μελών για την επιτροπή  σφράγισης καταστημάτων

 

24. Συγκρότηση Επιτροπής  παρακολούθησης και παραλαβής  προμηθειών  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 για το  έτος  2022

 

25. Συγκρότηση Επιτροπής  παραλαβής  υπηρεσιών  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 για το  έτος 2022

 

26. Διάθεση  υπαλλήλων Δήμου Δεσκάτης  για την συγκρότηση των Επιτροπών της ΔΕΠΑΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  

 

27. Επί αιτήματος του κ. Ντατσή  Χρήστου  για παράταση  ενός  έτους  για την κατάθεση της  άδειας λειτουργίας  της κτηνοτροφικής του  επιχείρησης

 

 

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς

 

 

                                     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ    

 

                                             Κόγιος Ν. Ζήσης