Πρόσκληση σε συνεδρίαση
Πρόσκληση σε συνεδρίαση

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση ( 28η )

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

 

      Σας καλούμε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η  συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 30ην Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 μ λαμβάνοντας  υπόψη  και την από 11 Μαρτίου 2020  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ )  « Κατεπείγοντα  μέτρα αντιμετώπισης  των αρνητικών  συνεπειών  της εμφάνισης  του κορωνοϊου  Covid-19 » κσι της  ανάγκης περιορισμού  της διάδοσης  τους » και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ  όπου ρυθμίζονται  θέματα σύγκλησης  και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως  συλλογικών οργάνων των δήμων,  των περιφερειών και των εποπτευόμενων  νομικών τους προσώπων  κατά το διάστημα  λήψης των μέτρων  αποφυγής της   διάδοσης του  κορωνοϊου  Covid-19, προς συμμόρφωση  των  γενικών  οδηγιών  υγιεινής, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί  συγχρόνως δια ζώσης και δια τηλεδιάσκεψης

 

 

 

1. Τροποποίηση προ/σμού οικον. Έτους 2021 για ενίσχυση ΚΑ
2. Έγκριση έκθεσης  Εσόδων – Εξόδων Γ΄ τριμήνου 2021

 

3. Οικονομική ενίσχυση σε οικονομικά αδύνατους δημότεςγια την κάλυψη δαπανών εξόδων νοσηλείας

 

4. Έγκριση  του Προγράμματος  έργων και εργασιών   Ανάπτυξης  της Δασοπονίας , της Δ/νσης  Δασών Γρεβενών  για το  οικονομικό έτος  2022

 

5. Έγκριση  λύση  σύμβασης  εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου  χρόνου  υπαλλήλων  στις δομές ΚΔΑΠ  Δεσκάτης  και ΚΔΑΠ Καρπερού

 

 

 

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς

 

 

                                        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ    

 

                                            Κόγιος Ν. Ζήσης