Πρόσκληση σε συνεδρίαση
Πρόσκληση σε συνεδρίαση

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση ( 22η )

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

Σας καλούμε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 19ην Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ λαμβάνοντας υπόψη και την από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ ) « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου Covid-19 » κσι της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης τους » και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ όπου ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου Covid-19, προς συμμόρφωση των γενικών οδηγιών υγιεινής, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί συγχρόνως δια ζώσης και δια τηλεδιάσκεψης

1. Ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας με την επωνυμία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΣΥΝ. Π.Ε.

2. Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών έτους 2021 και διαδικασία καθορισμού Αυτοτελών Οικισμών των Δήμων

3. Τροποποίηση προ/σμού οικον. Έτους 2021 για ενίσχυση ΚΑ

4. Αντικατάσταση μελών Α/βαθμιας Σχολικής Επιτροπής
5. Συμμετοχή του Δήμου Δεσκάτης στο Πρόγραμμα 2020-2025 LIFE Terra «Ένα δέντρο για κάθε Ευρωπαίο – 500 εκ. δέντρα σε 5 έτη» και έγκριση φύτευσης σε κοινόχρηστο χώρο στον οικισμό της Δήμητρας του Δήμου Δεσκάτης.

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Κόγιος Ν. Ζήσης