Πρόσκληση σε συνεδρίαση
Πρόσκληση σε συνεδρίαση

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση ( 18η )

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

 

      Σας καλούμε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 21ηνΣεπτεμβρίου  2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ λαμβάνοντας  υπόψη  και την από 11 Μαρτίου 2020  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ )  « Κατεπείγοντα  μέτρα αντιμετώπισης  των αρνητικών  συνεπειών  της εμφάνισης  του κορωνοϊου  Covid-19 » κσι της  ανάγκης περιορισμού  της διάδοσης  τους » και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ  όπου ρυθμίζονται  θέματα σύγκλησης  και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως  συλλογικών οργάνων των δήμων,  των περιφερειών και των εποπτευόμενων  νομικών τους προσώπων  κατά το διάστημα  λήψης των μέτρων  αποφυγής της   διάδοσης του  κορωνοϊου  Covid-19, προς συμμόρφωση  των  γενικών  οδηγιών  υγιεινής, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί  δια τηλεδιάσκεψης  

 

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί  μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της WEBEX  της  CISCO

Θα σας αποσταλεί  email με τον σύνδεσμο  της τηλεδιάσκεψης.

Παρακαλούνται  οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  να μεριμνήσουν για την εγκατάσταση  της πλατφόρμας . Επίσης  θα πρέπει  να διαθέτουν  το κατάλληλο υλικό  ( Κάμερα, μικρόφωνο , ηχεία )

 

 

 

1. Τροποποίηση προ/σμού  οικον. Έτους 2021 για ενίσχυση ΚΑ

 

2. Ορισμός ορκωτών  λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό  έλεγχο της Κοινωφελούς  Δημοτικής Επιχείρησης για το 2020

 

3. Γνωμοδότηση επί του Ετήσιου  Προγράμματος Δράσεων 2022 και του Σχεδίου Τιμολογιακής Πολιτικής 2022 της  ΔΙΑΔΥΜΑ

 

4. Αποδοχή από ΟΑΕΔ για απόδοση  ασφαλιστικών εισφορών κοινωφελούς χαρακτήρα α) μηνός Απριλίουποσού 3.750,39και β) μηνός Μαΐου ποσού 3.683,67 . 

 

5. Αποδοχή ποσού 3.000,00 € από ΟΑΕΔ του  Προγράμματος  55-67  μακροχρόνια ανέργων

 

6. Οικονομική ενίσχυση σε οικονομικά αδύνατους δημότεςγια την κάλυψη δαπανών εξόδων νοσηλείας

 

7. Υπογραφή 3ης πρόσθετης πράξης επί του υπ. αριθμ. 7161/2019 δανειστικού συμβολαίου του συμβολαιογράφου Γρεβενών, Μενέλαου Παπαϊωάννου. ( πρόκειται για το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε λόγω μη ύπαρξης απαρτίας στις 14/09/2021  )

 

 

 

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς

 

 

                                             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ    

 

                                                         Κόγιος Ν. Ζήσης