Πρόσκληση σε συνεδρίαση
Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

 

      Σας καλούμε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 4ην Αυγούστου2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 μ  λαμβάνοντας  υπόψη  και την από 11 Μαρτίου 2020  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ )  « Κατεπείγοντα  μέτρα αντιμετώπισης  των αρνητικών  συνεπειών  της εμφάνισης  του κορωνοϊου  Covid-19 » κσι της  ανάγκης περιορισμού  της διάδοσης  τους » και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ  όπου ρυθμίζονται  θέματα σύγκλησης  και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως  συλλογικών οργάνων των δήμων,  των περιφερειών και των εποπτευόμενων  νομικών τους προσώπων  κατά το διάστημα  λήψης των μέτρων  αποφυγής της   διάδοσης του  κορωνοϊου  Covid-19, προς συμμόρφωση  των  γενικών  οδηγιών  υγιεινής, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί  δια τηλεδιάσκεψης  

 

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί  μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της WEBEX  της  CISCO

Θα σας αποσταλεί  email με τον σύνδεσμο  της τηλεδιάσκεψης.

Παρακαλούνται  οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  να μεριμνήσουν για την εγκατάσταση  της πλατφόρμας . Επίσης  θα πρέπει  να διαθέτουν  το κατάλληλο υλικό  ( Κάμερα, μικρόφωνο , ηχεία )

 

 

1. Δημόσια διαβούλευση επί της ΜΠΕ  της νέας  Σιδηροδρομικής  Γραμμής  Καλαμπάκα – Δήμητρα

 

2. Τροποποίηση προ/σμού  οικον. Έτους 2021 για ενίσχυση ΚΑ

 

3. Τροποποίηση προ/σμού  οικον. Έτους 2021 για ενίσχυση ΚΑ

 

4. Αποδοχή ποσού 49.380,00 €  4η, 5η  και 6η    Εντολή  Μεταφοράς Πιστώσεων  ΣΑΤΑ/2021  στους Δήμους  για έργα  και επενδυτικές δραστηριότητες

 

5. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων α΄ τριμήνου  έτους 2021

 

6. Οικονομική ενίσχυση σε οικονομικά αδύνατους δημότες για την κάλυψη δαπανών εξόδων νοσηλείας

 

7. Τροποποίηση  της υπ΄αριθμ.  152/2017 απόφασης του ΔΣ  με θέμα « Ψήφιση του  Κανονισμού  Παραχώρησης  και χρήσης τμημάτων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Δεσκάτης, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων »

 

8. Επί αίτησης Τσιάτσικα Δημητρίου & ΣΙΑ Ο.Ε. για παραχώρηση  κοινόχρηστου χώρου  για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων  ( με διαπλάτυνση κατά  9 τ.μ.  δημοτικής οδού ως πεζοδρόμιο )

 

9. Έγκριση Επιτροπής τραπεζοκαθισμάτων

 

10. Χορήγηση παραγωγικής άδειας  σε πωλητή λαϊκής αγοράς  ( Ζαγκανίκας Κωνσταντίνος )

 

11. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου  ( Τσικνογιάννης Ιωάννη)

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς

 

 

                                          Ο Πρόεδρος του Δ.Σ    

                                               Κόγιος Ν. Ζήσης