ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 6-5-2011

 

                                                                                                                                                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                             Δεσκάτη 2 -5-2011  

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 2765

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                                                                               

                                                                                                                         ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

                                                                                                                                      μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  

                                                                                                                                                                                     Δήμου Δεσκάτης

                                                                                              

 ΘΕΜΑ:   «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

      Σας παρακαλούμε στις 6 του μήνα Μαϊου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.  να  προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

     1. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου  Δεσκάτης οικ. έτους 2011  για διάφορες ειδικευμένες δαπάνες.

    2. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη σύσταση Πάγιας προκαταβολής (2.000,00€).

    3.  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από τον υπόλογο εντάλματος προπληρωμής υπαλλήλου του Δήμου , Κατζέλη Ηλία.

                                                                                                Ο    Δήμαρχος

                                                                                               

                                                                                                Νίκος Ι. Μίγκος