Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση Δήμου Δεσκάτης
Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Έκτακτη συνεδρίαση

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
  2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

Σας καλούμε σε Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την  2αν  Φεβρουαρίου  2021, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 12:30 μ.μ  λαμβάνοντας  υπόψη  και την από 11 Μαρτίου 2020  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ )  « Κατεπείγοντα  μέτρα αντιμετώπισης  των αρνητικών  συνεπειών  της εμφάνισης  του κορωνοϊου  Covid-19 » κσι της  ανάγκης περιορισμού  της διάδοσης  τους » και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ  όπου ρυθμίζονται  θέματα σύγκλησης  και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως  συλλογικών οργάνων των δήμων,  των περιφερειών και των εποπτευόμενων  νομικών τους προσώπων  κατά το διάστημα  λήψης των μέτρων  αποφυγής της   διάδοσης του  κορωνοϊου  Covid-19, προς συμμόρφωση  των  γενικών  οδηγιών  υγιεινής,  για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί  δια περιφοράς 

Ο λόγος  του επείγοντος οφείλεται  στην αλλαγή της διαδικασίας  των τραπεζικών συναλλαγών καθώς και στην άμεση λήψη απόφασης για την ομαλή λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς 

  1. Εξουσιοδότηση για την διαχείριση  των  λογαριασμών  του Δήμου Δεσκάτης  στην  Εθνική Τράπεζα  λόγω  αλλαγής της διαδικασίας  των τραπεζικών συναλλαγών.
  1. Επέκταση – Λειτουργία  της Λαϊκής Αγοράς  με το 50% εμπόρων –  παραγωγών

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ     

Κόγιος Ν. Ζήσης