ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 12/04/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 12/04/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 12/04/2021
 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Έκτακτη συνεδρίαση
 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης
Σας καλούμε σε Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 12ην Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ λαμβάνοντας υπόψη και την από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ ) « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου Covid-19 » κσι της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης τους » και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ όπου ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου Covid-19, προς συμμόρφωση των γενικών οδηγιών υγιεινής, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς
 
Το επείγον οφείλεται στην άμεση λήψη απόφασης ψήφισης του προϋπολογισμού 2021 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ.) έτους 2021, μετά την αναπομπή του με το υπ΄αριθμ. 36815/5-4-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Γρεβενών
 
1. Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 232/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός Συντελεστών για ΤΕΛΗ Καθαριότητας και Φωτισμού Δήμου Δεσκάτης έτους 2021
2. Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 233/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Επιβολή τελών ύδρευσης για το έτος 2021
3. Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 234/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Επιβολή τελών χρήσεως υπονόμων για το έτος 2021
4. Κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού 2021 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ.) έτους 2021, μετά την αναπομπή του με το υπ΄αριθμ. 36815/5-4-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Γρεβενών
 
Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς.
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Κόγιος Ν. Ζήσης