ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Κοινωνικών Εταίρων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης LEADER «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2023-2027
 
Αξιότιμοι,
Με την παρούσα πρόσκληση καλείστε σε συνάντηση εργασίας την Τετάρτη 1/3/2023 και ώρα 12:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Νίκος Μίγκος» για την περαιτέρω προετοιμασία του κοινού φακέλου υποψηφιότητας των Δήμων Γρεβενών και Δεσκάτη
ς και την ανάπτυξη της Ομάδας Τοπικής Δράσης για την εφαρμογή της Τοπικής Στρατηγικής.
Το Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στον σχετικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/2115, αναπτύσσεται στο πλαίσιο των 9 ειδικών στόχων. Για την υλοποίηση των στόχων αυτών και ειδικά του στόχου 8 «Προώθηση της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης και της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές συμπεριλαμβανομένης της βιοοικονομίας και της βιώσιμης δασοκομίας», βασικό εργαλείο είναι η υιοθέτηση πολιτικής της τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων.
Το Πρόγραμμα LEADER και η σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων, καλείται να υποστηρίξει με οικονομικούς πόρους, τις τοπικές στρατηγικές και τις προσπάθειες ανάδειξης των τοπικών ιδιαιτεροτήτων. Οι βασικές αρχές στην εφαρμογή των προγραμμάτων LEADER είναι:
• η ανάπτυξη στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης εστιασμένες στην περιοχή,
• η εκ των κάτω προς τα επάνω χάραξη των στρατηγικών,
• οι Ομάδες Τοπικής Δράσεις (ΟΤΔ) οι οποίες αποτελούν σύμπραξη του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα,
• οι ολοκληρωμένες και πολυτομεακές δράσεις,
• η δικτύωση,
• η συνεργασία,
• η καινοτομία.
Ως εκ τούτου, ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι η περαιτέρω ενημέρωση της προόδου που έχει συντελεστεί στην επιλογή τοπικών προτεραιοτήτων, η εδραίωση της σύμπραξης για την οριστικοποίηση της Ομάδας Τοπικής Δράσης, και η ανάδειξη των περιοχών εφαρμογής τοπικών παρεμβάσεων LEADER και των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης LEADER, στο πλαίσιο του ΣΣ της ΚΑΠ για την προγραμματική περίοδο 2023-2027.
Στην προσπάθεια του τόπου μας να προβεί σε μια ουσιαστική και αποτελεσματική δέσμη πρωτοβουλιών συμμετέχει καταλυτικά το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη – ΔΕΠΑΝ, το οποίο θα συμβάλλει καθοριστικά στις ενέργειες των δήμων Δεσκάτης και Γρεβενών για την οριστικοποίηση του Φακέλου, την υποβολή του και ακολούθως, την διαχείριση της τοπικής στρατηγικής.
 
Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Δεσκάτης
Κορδίλας Δημήτριος