ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Στις 8-5-2023 δημοσιεύθηκε από το Δήμο Δεσκάτης περίληψη
διακήρυξης διενέργειας ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού,
σύμφωνα με τον οποίο ο Δήμος Δεσκάτης θα προμηθευτεί δύο [2]
ημιφορτηγά 4Χ4, με εξοπλισμό αποχιονισμού [αλατοδιανομέας και
λεπίδα αποχιονισμού] και πυρόσβεσης [πυροσβεστικό συγκρότημα],
καθώς και ένα [1] μικρό φορτωτή – εκσκαφέα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό
των 262.880,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και η
                                                                        χρηματοδότησή της γίνεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική
                                                                        Μακεδονία 2014 – 2020].

                                                                     Γραφείο Τύπου Δημάρχου