Προμήθεια απορριμματοφόρου
Προμήθεια απορριμματοφόρου

                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

      ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ, ΠΟΣΟΥ: 132.680,00ΕΥΡΩ.

 

   Με την υπ. αριθμ. πρωτ.: 127932/11-10-2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε η προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος χωρητικότητας 8,0 κ.μ. περισυλλογής αστικών βιοαποβλήτων του Δήμου Δεσκάτης.

     Το κόστος της προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 132.680,00 ευρώ,  και η χρηματοδότηση θα γίνει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

   Με την ολοκλήρωση της προμήθειας του παραπάνω απορριμματοφόρου οχήματος θα λυθεί ένα μακροχρόνιο πρόβλημα του Δήμου Δεσκάτης και συγχρόνως θα υπάρξει σημαντική συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.

   

   

Γραφείο Τύπου Δημάρχου