Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργων δύο συμβούλων

Δήμος Δεσκάτης

Δεσκάτη, 11/6/2015
Αριθ. Πρωτ : 4701

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την σύναψη σύμβασης έργων δύο συμβούλων
Ο Δήμος Δεσκάτης προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με δύο σύμβουλους στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 30 «Συμβουλευτική υποστήριξης ωφελουμένων μετά την τοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας» της πράξης «Ανοιχτοί Δρόμοι για την Απασχόληση στα Γρεβενά».
Η δράση αφορά στην παρακολούθηση (follow-up) 25 ωφελουμένων κατά την ένταξή τους στην αγορά εργασίας είτε έχουν απορροφηθεί σε θέσεις μισθωτής απασχόλησης είτε σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Για την παρακολούθηση του κάθε ωφελούμενου, θα διενεργηθούν ατομικές συνεδρίες συνολικής διάρκειας 6 ωρών, ενώ ανάλογα την περίπτωση και τις ανάγκες του ωφελούμενου, ο σύμβουλος μπορεί να επικοινωνεί με τον ωφελούμενο ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά.
Στόχος της δράσης είναι ο σύμβουλος να καταγράψει τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ωφελούμενος, πιθανές ανάγκες του για περαιτέρω κατάρτιση, συμβουλευτική υποστήριξη και παραπομπή, αλλά και οποιαδήποτε άλλα θέματα θα ενδυναμώσουν τον ωφελούμενο με απώτερο σκοπό την προσαρμοστικότητά του στη νέα αγορά εργασία και την ενεργό συμμετοχή του σε όλα τα πεδία δράσης της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση της δράσης ανέρχεται στις εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι υποψήφιοι επιχειρηματικοί σύμβουλοι πρέπει να είναι:
1. Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ/ΤΕΙ, κατεύθυνσης Οικονομίας και Διοίκησης
2. Επιθυμητοί μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
3. Τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικών
4. Κάτοχοι τίτλου χρήσης Η/Υ
5. Απαραίτητη προϋπόθεση η δυνατότητα έκδοσης από τους υποψηφίους παραστατικού παροχής υπηρεσιών.
6. Επιθυμητή επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων
7. Βιογραφικό σημείωμα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Δεσκάτης, μέχρι την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 και ώρα 14.00 μμ τα δικαιολογητικά σύμφωνα με την πρόσκληση. Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Δράσης 30 «Συμβουλευτική υποστήριξης ωφελουμένων μετά την τοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας» της πράξης «Ανοιχτοί Δρόμοι για την Απασχόληση στα Γρεβενά» και τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου, θα πρέπει να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα. Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από την διαδικασία αξιολόγησης.

Δεσκάτη, 11 Ιουνίου 2015
Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Δημήτριος