ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

1. Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Ανδρομάνας, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 11/2023 απόφασης του Δ.Σ. Ανδρομάνας και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του του άρθρ.194 του Ν. 3463/2006 και τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 270/81, διακηρύσσει Δημοπρασία μειοδοτική φανερή και προφορική για τη μίσθωση κατάλληλου ακινήτου στην περιοχή του Δήμου Δεσκάτης για τη στέγαση του ΚΑΠΗ , καλώντας τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
2. Το κείμενο της διακήρυξης, στο οποίο αναφέρονται οι ειδικότεροι όροι διενέργειας του διαγωνισμού, διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από το γραφείο της Ανδρομάνας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
3. Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την δημοπρασία πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στο γραφείο της Ανδρομάνας του Δήμου Δεσκάτης εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας περίληψης, προσκομίζοντας σφραγισμένο φάκελο, απευθυνόμενο στην Επιτροπή Διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου στην περιοχή του Δήμου Δεσκάτης για τη στέγαση του ΚΑΠΗ.
4. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για τρία (3) χρόνια.
5. Τα έξοδα δημοσίευσης, αρχικής και επαναληπτικής δημοπρασίας, βαρύνουν το μειοδότη. Σε περίπτωση που η επαναληπτική δημοπρασία είναι άγονη, τα έξοδα θα βαρύνουν το Ν.Π.Δ.Δ. Ανδρομάνα.

 

Ο πρόεδρος

Κόγιος Ζήσης