Νέα παράταση δήλωσης ακινήτων έως 31 Αυγούστου 2016
Νέα παράταση δήλωσης ακινήτων έως 31 Αυγούστου 2016

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ)
Προσκαλούμε όλους τους δημότες του ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ να υποβάλουν δήλωση ακινήτων, ώστε να προσδιοριστεί ΟΡΘΩΣ το τέλος ακίνητης περιουσίας τους καθώς και το ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, έως 31 Αυγούστου 2016.
Ο Δήμος Δεσκάτης, καλεί τους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας , να προσέλθουν στο Δημαρχείο ώστε να συμπληρώσουν σωστά και έγκαιρα τις δηλώσεις του ΤΑΠ με τη βοήθεια εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων του.
Για την υποβολή ορθής δήλωσης, είναι απαραίτητα τα εξής:
1. Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ για το συγκεκριμένο ακίνητο. Για πολυκατοικίες απαιτείται η προσκόμιση πρόσφατου λογαριασμού της ΔΕΗ που να αφορά στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, αν υπάρχει.
2. Τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου ή αντίγραφο του εντύπου Ε9 της εφορίας.
3. Την ταυτότητα του κατόχου του ακινήτου και το ΑΦΜ.
4. Άδεια οικοδομής και την τελευταία αναθεώρηση της εάν υπάρχουν.
5. Τοπογραφικό διάγραμμα ή διάγραμμα κάλυψης εάν υπάρχει..
6. Τα στοιχεία των συνιδιοκτητών αν υπάρχουν.
7. Εξουσιοδότηση ( είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο αν υπάρχει, είτε με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.105 συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη ) σε περίπτωση αδυναμίας ιδιοκτήτη να προσέλθει.

Η διαδικασία της δημιουργίας αντιγράφων (φωτοτυπίες ή scannering )θα γίνεται στο δημαρχείο, από υπαλλήλους του Δήμου

Συμπλήρωση δηλώσεων
Ηλεκτροδοτούμενα Ακίνητα (κτίσματα ή οικόπεδα) η συμπλήρωση της δήλωσης γίνεται στο ειδικό έντυπο δήλωσης που αποστέλλεται από τη ΔΕΗ. Η δήλωση συμπληρώνεται μόνο για το συγκεκριμένο ηλεκτροδοτούμενο κτίσμα ή μόνο για το συγκεκριμένο ηλεκτροδοτούμενο οικόπεδο (όπου υπάρχει τέτοια περίπτωση), το οποίο αφορά το έντυπο δήλωσης που έστειλε η ΔΕΗ σύμφωνα με τα στοιχεία του Αρχείου της.
Για κάθε ακίνητο που έχει ένα μετρητή της ΔΕΗ θα υποβάλλεται μία δήλωση, αν το ακίνητο έχει πάνω από ένα μετρητή θα υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση για το τμήμα που αντιστοιχεί ο κάθε μετρητής (π.χ. σε διώροφο κτίσμα όπου το ισόγειο και ο πρώτος όροφος έχουν χωριστό μετρητή, θα υποβληθούν δύο δηλώσεις).

Μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα (κτίσματα ή οικόπεδα) η δήλωση συμπληρώνεται στο ειδικό έντυπο μη ηλεκτροδοτουμένων ακινήτων που χορηγείται δωρεάν και μπορείτε να προμηθευτείτε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

3. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί δήλωση ή υποβληθεί ανακριβής δήλωση μετά τη λήξη της προθεσμίας, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του οφειλόμενου ποσού του τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2130/1993 παραγρ. 12.

4. Εάν δεν καταβληθεί η οφειλή του ΤΑΠ δεν είναι δυνατή η έκδοση οικοδομικής άδειας ή η μεταβίβαση του ακινήτου.
Εάν δεν πληρωθεί γίνεται διακοπή της παροχής ρεύματος.

5. Ο Δήμος δικαιούται να διενεργεί έλεγχο των δηλώσεων που υποβάλλουν οι υπόχρεοι με αυτοψία και καταμέτρηση του χώρου από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του.
6. Στο δημοτικό ή κοινοτικό τέλος ακίνητης περιουσίας δεν υπόκεινται τα πάσης φύσεως ακίνητα που ανήκουν ( πρέπει όμως να γίνει δήλωση σε κάθε περίπτωση )
α) Στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο.Τ.Α. και στις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις.
β) Στους Ναούς, στις lερές Μονές, στο Ιερό Κοινό του Παναγίου Τάφου, στην Ιερά Μονή του Όρους Σινά, στο Άγιον Όρος, στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και στα θρησκευτικά γενικά ιδρύματα.
γ) Στα αναγνωρισμένα ξένα θρησκεύματα και δόγματα, που τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την άσκηση δημόσιας λατρείας και τη διεξαγωγή υπηρεσιών Θρησκευτικής φύσεως.
δ) Στα φιλανθρωπικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα.
ε) Στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που υπάρχουν ή Θα συσταθούν και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθώς και οι περιουσίες του άρθρου 96 του α.ν. 2039/11939 (ΦΕΚ 455 Α’) “Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών”, εφόσον επιδιώκονται από αυτά αποδεδειγμένα σκοποί εθνωφελείς ή Θρησκευτικοί ή σε ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικοί ή εκπαιδευτικοί ή καλλιτεχνικοί ή κοινωφελείς ή εκκλησιαστικοί, καθώς και ξένα που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς, με τον όρο της αμοιβαιότητας.
στ) Στα αθλητικά σωματεία, ενώσεις, ομοσπονδίες που έχουν νόμιμα αναγνωρισθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών τους σκοπών.
ζ) Στα ξένα κράτη όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων αυτών με τον όρο της αμοιβαιότητας.
Επίσης απαλλάσσονται του ανωτέρω τέλους:
α) Τα κτίσματα οικοδομής που ανεγείρεται, για μια επταετία από τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας ή μέχρι να εκμισθωθούν ή κατά οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθούν αυτά πριν από την πάροδο της επταετίας.
Μετά την πάροδο της επταετίας από τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας ή από την εκμίσθωση ή τη χρησιμοποίησή τους με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την πάροδο της επταετίας τα διαμερίσματα πολυκατοικίας που ανεγείρεται και δεν έχουν πωληθεί, τα οποία συμφωνήθηκε να μεταβιβασθούν στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα πoυ αυτός Θα υποδείξει, για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, θεωρούνται, κατ’ αμάχητο τεκμήριο, ότι έχουν μεταβιβασθεί στον εργολάβο μαζί με το ποσοστό του οικοπέδου που τους αναλογεί.
β) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και
γ) Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί:
– Ως δημόσιοι χώροι ταφής (νεκροταφεία).
– Ως διατηρητέα, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα.
– Ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων.

δ) Τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός οικισμού ή σε αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται για το σταυλισμό ολιγάριθμων οικόσιτων ζώων για οικιακές ανάγκες του υπόχρεου. (παρ. 7 άρθρου 11 Ν. 2503/97,ΦΕΚ-107 Α’).

7. Η είσπραξη των οφειλών για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα θα γίνεται από τη ΔΕΗ. Η είσπραξη για τα υπόλοιπα ακίνητα θα γίνεται από το Δήμο

8. Για περισσότερες πληροφορίες:
Τηλ Επικοικωνίας: 2462351109 Κ. Καραστέργιο Ευθύμιο
2462351110 κ. Μπαγκράτσα Χρυσούλα Fax: 2462351105

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ